ทำแคตตาล็อกอย่างไรให้ขายสินค้าได้ในยุคปัจจุบัน

ทำแคตตาล็อก

ทำแคตตาล็อก อย่างไร?

ทำแคตตาล็อก ให้เป็นเครื่องมือประกอบการขาย เป็นวิธีที่ sale ส่วนมากนิยมนำมาใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสนอราย
ละเอียด ของสินค้า ซึ่งการทําแคตตาล็อกที่ดีมีคุณภาพ ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของคุณ
อีกทั้งยังช่วยให้ให้สินค้าบริการของคุณมีความโดดเด่น และยังมีผลต่อการจัดจําหน่ายค่อนข้างสูง

ฉะนั้นการออกแบบแคตตาล็อกให้ประสบความสําเร็จในการขายได้นั้น จึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องของการออกแบบ และข้อมูล
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ลูกค้าที่ดูสามารถเข้าใจง่าย และยังต้องทําความเข้าใจกับพฤติกรรมยุคสมัยการใช้สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการออกแบบเนื้อหา และรูปแบบของชิ้นงาน นักออกแบบต้องช่วยสร้างสรรค์เพื่อทําให้จุดมุ่งหมายของงานแคตตาล็อก
นั้นประสบความสําเร็จ

การออกแบบแคตตาล็อกให้ประสบความสําเร็จในการขายได้นั้น จึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องของการออกแบบ และข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

วิธีออกแบบแคตตาล็อกให้ขายสินค้าได้ประสบความสําเร็จในยุคปัจจุบัน

1. จัดหมวดหมู่ของแคตตาล็อกสินค้าให้ชัดเจน
แบ่งประเภทของสินค้าหรือหมวดหมู่เพื่อให้ง่าย สะดวกในการค้นหา เพิ่มลูกเล่นการออกแบบด้วยการใช้สีในการแบ่งประเภท
สินค้า หรือเพิ่มความน่าสนใจโดยใช้เทคนิคการออกแบบรูปทรงกระดาษที่เหมาะสมกับการใช้งานให้ดูทันสมัย และแตกต่างจาก
แคตตาล็อกทั่วไป

2. นําเสนอคอนเทนท์เฉพาะส่วนสําคัญที่ผู้อ่านอยากรู้ และมีคุณภาพ
ผู้คนสมัยนี้มองหาคอนเทนท์ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองผู้อ่านหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง บอกแค่รายละเอียดที่สําคัญ
สิ่งที่คนอ่านอยากรู้ โดยการศึกษากลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อนํามาปรับใช้กับงานแคตตาล็อกของคุณ

3. ใช้ภาพที่นําเสนอในแคตตาล็อกให้ดึงดูดความสนใจ
ภาพใช้ที่จะประกอบในงานควรจะจะสื่อกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้ชัดเจนเพียงพอและถูกต้อง การใช้ภาพจึงเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่สําคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้อ่านสารเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้น

4. เปลี่ยนจากการเขียนรายละเอียดสินค้ามากๆ มาเป็นการใช้ QR Code
ใช้QR Code เพื่อบอกรายละเอียดสินค้า การใช้งานสินค้า รวมไปถึงโปรโมชั่น สถานที่จัดจําหน่าย แทนการเขียนทุกอย่างลงไป
บนแคตตาล็อก นอกจากนั้นการใช้ QR Code ยังสามารถลิ้งค์ที่ไปยัง Social Media อื่นๆ ของบริษัทได้อีก เพื่อให้สามารถลูกค้า
เข้าไปศึกษาข้อมูลของธุรกิจ และติดต่อสอบถามได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

5. ขยายผลแคตตาล็อกสิ่งพิมพ์ของคุณให้เป็นในลักษณะ Online
เราสามารถนําส่ง Content ที่มีอยู่ในแคตตาล็อดนั้น มาดัดแปลงเป็น E-Newsletter สําหรับส่งให้กับลูกค้าได้ เพื่อประชาสัมพันธ์
บอกข่าว ข้อมูลแนะนําสินค้า โปรโมชั่นของเราให้ลูกค้าทราบ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย ได้อย่างง่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เป็นการสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และขยายการรับรู้ออกเป็นวงกว้าง

นี่คือเทคนิคที่ควรทําเพื่อให้แคตตาล็อกของคุณดูน่าสนใจ และเกิดผลสําเร็จในการขายสินค้ามากขึ้น หากท่านต้องการผู้ให้คํา
ปรึกษา บริษัท ไจแอนท์ พอยท์ จํากัด เรายินดีให้คําแนะนําและบริการให้แก่ลูกค้า ในรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย
พร้อมกับพัฒนาต่อยอดออกไปอย่างไม่หยุดเดินหน้าตามแต่รูปแบบลักษณะของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายและโจทย์ นําไปใช้เป็นคู่มือ
ประกอบการขายและต่อยอดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ว่างานออกแบบของคุณจะเป็นแบบไหนลองมาคุยกับเราดูได้เราสามารถเป็นผู้ช่วยที่ดีให้แก่คุณ

 

ดูตัวอย่าง Catalog

 


 

ชมตัวอย่าง ผลงานทั้งหมดที่ บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ร่วมกับลูกค้า หากท่านสนใจที่จะสร้างเอกลัษณ์ในสินค้าและบริการของท่าน สามารถติดต่อกับเรา หรือ ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมที่

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จาก

02 259 6188

Line ID : @giantpoint

info@giant-point.com

/Giantpoint

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts