อุปกรณ์และงานระบบไฟฟ้า กับกลยุทธ์ในการใช้สื่อโฆษณาเพื่อสร้างยอดขาย