การใช้สีในงานโฆษณา เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในการจดจำ - Giant Point Co., Ltd.

การใช้สีในงานโฆษณา เพื่อสร้างเอกลักษณ์และการจดจำ