ศิโรรัตน์ อินทะรังษี พ้นสภาพการเป็นพนักงาน - Giant Point Co., Ltd.

ศิโรรัตน์ อินทะรังษี พ้นสภาพการเป็นพนักงาน