Company Profile Design

Company Profile Design : Whatever your graphic design or advertising needs, Giant Point Co.,Ltd. provides the knowledge, resources and experience to do the job right the first time. Give us a call at [662]-259-6187-8 or e-mail us and find out what Giant Point can do for you.

 

Company Profile / Corporate Profile ออกแบบและผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะนำหน่วยงานและองค์กร เราช่วยคุณมองหาและดึงเอาลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและแตกต่างของ Brand มาสื่อสารกับลูกค้าของคุณ รวมทั้งช่วยสร้างสรรค์เนื้อหาภาพโดยทีมช่างภาพมืออาชีพ [Photographer] และเนื้อหาตัวอักษรโดยทีมนักเขียนฝีมือดี [Copy Writer] ที่จะสร้างสรรค์ภาษาที่หลากหลายเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารของคุณสู่กลุ่มลูกค้าในภาษาต่างๆ อาทิเช่น ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีนฯลฯ ไปจนถึงงานพิมพ์และแจกไปยังกลุ่มเป้าหมายแบบครบวงจร …

พร้อมต่อยอดพัฒนาให้สามารถปรับได้ในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการด้วยแนวคิดการบรูณาการสื่อ และการออกแบบในลักษณะ Module Design ทำให้ Company Profile ทุกๆชิ้นที่บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัดเป็นผู้สร้างสรรค์สามารถนำไปพัฒนาเป็นสื่อต่างๆได้อาทิเช่น

E-Book สำหรับใช้ในการทำ Presentation ทั้งแบบ Online และ Offline / PowerPoint หรือ Keynote / Website / Mobile Application / Rich Media Content และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น และง่ายต่อการนำไปใช้งานในลักษณะของ Presentation หรือใช้เป็นคู่มือประกอบการขายของฝ่ายการตลาด  อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างให้แก่องค์กรของคุณ

company profile design

ตัวอย่างผลงานการออกแบบ Company Profile Design

ผลงานที่ท่านเห็นด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานออกแบบ ของเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราที่ 02 2596187-8 หรือ info@giant-point.com

 


ออกแบบและผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะนำหน่วยงานและองค์กร เราช่วยคุณมองหาและดึงเอาลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและแตกต่างของ Brand มาสื่อสารกับลูกค้าของคุณ รวมทั้งช่วยสร้างสรรค์เนื้อหาภาพโดยทีมช่างภาพมืออาชีพ [Photographer] และเนื้อหาตัวอักษรโดยทีมนักเขียนฝีมือดี [Copy Writer] ที่จะสร้างสรรค์ภาษาที่หลากหลายเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารของคุณสู่กลุ่มลูกค้าในภาษาต่างๆ อาทิเช่น ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีนฯลฯ ไปจนถึงงานพิมพ์และแจกไปยังกลุ่มเป้าหมายแบบครบวงจร …

พร้อมต่อยอดพัฒนาให้สามารถปรับได้ในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการด้วยแนวคิดการบรูณาการสื่อ และการออกแบบในลักษณะ Module Design ทำให้ทุกๆชิ้นที่บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัดเป็นผู้สร้างสรรค์สามารถนำไปพัฒนาเป็นสื่อต่างๆได้อาทิเช่น

E-Book สำหรับใช้ในการทำ Presentation ทั้งแบบ Online และ Offline / PowerPoint หรือ Keynote / Website / Mobile Application / Rich Media Content และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น และง่ายต่อการนำไปใช้งานในลักษณะของ Presentation หรือใช้เป็นคู่มือประกอบการขายของฝ่ายการตลาด  อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างให้แก่องค์กรของคุณ
company profile

ตัวอย่างผลงานการออกแบบ

ผลงานที่ท่านเห็นด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานออกแบบ ของเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราที่ 02 2596187-8 หรือ info@giant-point.com


 

 


Portfolio : แยกตามกลุ่มธุรกิจ

ด้านล่างนี้เป็นเพียงผลงานบางส่วนเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

Industry & Auto Part

ตัวอย่างผลงานกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องใช้ในระบบอุตสาหกรรม อุปกรณ์ Auto Mation

Construction

ตัวอย่างผลงานกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง งานระบบอาคาร งานรับเหมาตกแต่ง งานวิศวกรรมโยธา

Hardware House

ผลงานในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง ตั้งแต่พื้น จดเพดาน รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง

Food Industry

ตัวอย่างผลงานในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้ง Brochure, Catalog, Company Profile, Website, Presentation

Computer & IT

ตัวอย่างผลงานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ IT ทั้งสินค้าและบริการ เน้นการออกแบบเพื่อการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมาย

Oil & Gas

ตัวอย่างผลงานลูกค้าในกลุ่มพลังงาน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในธุรกิจพลังทั้งหมด

นอกจากนี้ท่านยังสามาถเยี่ยมชมผลงานผลงานอื่นๆของบริษัท ไจแอนท์พอยท์ จำกัด ได้จาก link ต่อไปนี้ : Company Profile DesignBrochure DesignCatalog DesignNewsletter DesignDisplay & P.O.P.WebdesignPrint ADPackaging DesignVDO Presentation

 

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จาก

 

02 259 6187-8

Line ID : @giantpoint

E-mail : info@giant-point.com

Facebook.com/Giantpoint

 

2019 Copyright all rights reserved, Giant Point Co., Ltd. This is property of Giant Point Co., Ltd. All information is confidential and not be used in any form without license from Giant Point Co., Ltd.
Graphic Design & Presentation บริษัทโฆษณา ไจแอนท์พอยท์ จำกัด Tel : 662-2596187-8 Email : info@giant-point.com